Algemene voorwaarden bijbaanzoeken.nlVoor de toegang tot en het gebruik van de website bijbaanzoeken.nl (hierna: "site") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze site en de site te gebruiken gaat u (Gebruiker) onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud site

bijbaanzoeken.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot geplaatste vacatures en bedrijven zijn echter afkomstig van derden. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Artikel 2 Doel van de site

De site stelt werkzoekenden en werkgevers in staat contact met elkaar op te nemen. bijbaanzoeken.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site. 

Artikel 3 Gegevens

1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens en alle informatie die u invoert juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. bijbaanzoeken.nl zal uw gegevens verwijderen indien zij foutieve informatie aantreft, inclusief niet-werkende e-mail adressen.

2. bijbaanzoeken.nl behoudt zich het recht de teksten van geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. bijbaanzoeken.nl behoudt zicht tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de site. 

3. Het is niet toegestaan om dezelfde vacature meer dan éénmaal aan te bieden op bijbaanzoeken.nl, zulks ter beoordeling van bijbaanzoeken.nl.

4. bijbaanzoeken.nl behoudt zich het recht de teksten van geplaatste vacatures in te korten of te wijzigen. bijbaanzoeken.nl behoudt zicht tevens het recht voor om vacatures te verwijderen van de site. 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij bijbaanzoeken.nl, haar licentiegevers en/of de werkgevers/intermediairs. 

2. Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van bijbaanzoeken.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 5 Spam/harvesten

1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;

- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;

- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

- e-mailadressen van werkgevers/intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.

2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting

bijbaanzoeken.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van bijbaanzoeken.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

bijbaanzoeken.nl garandeert niet:

- Dat de informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is;
- dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten;
- dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 bijbaanzoeken.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van bijbaanzoeken.nl.

8.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. 

8.3 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van bijbaanzoeken.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van bijbaanzoeken.nl wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. 

8.4 Iedere aansprakelijkheid van bijbaanzoeken.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is G&M Media niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de site. 

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart bijbaanzoeken.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. bijbaanzoeken.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. bijbaanzoeken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

bijbaanzoeken.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. bijbaanzoeken.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. bijbaanzoeken.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door bijbaanzoeken.nl aangepast worden. bijbaanzoeken.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.